Reklamačný poriadok

 

Stiahnite si Reklamačný-protokol

 

Reklamačný poriadok

spoločnosti Foto – darčeky, s.r.o.

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník (ďalej len Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe
uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie“).

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovar predávaný
spoločnosťou Foto – darčeky, s.r.o., so sídlom Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad, IČO: 52 080 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 37374/P, DIČ: 2120883567 a všetkými jej predajňami na území Slovenskej republiky, ako aj tovar predávaný prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len “predávajúci”).

Kupujúcim je subjekt, ktorý uzavrel s predávajúcim kúpnu zmluvu a kúpil od predávajúceho
tovar v rámci jeho predajnej siete, alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej
stránke predávajúceho a ktorý má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru.
(ďalej len “kupujúci”).

Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, alebo využíva ponúkané služby
pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, alebo fyzická osoba, ktorá
nakupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon
zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“). Právne vzťahy predávajúceho
so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami
zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako
aj súvisiacimi predpismi, v znení platných noviel.

Kupujúcim môže byť aj fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom
registri, alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo iného oprávnenia (ďalej len
„podnikateľ“). Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom výslovne neupravené týmito
podmienkami, alebo zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, a súvisiacimi
predpismi.

Určenou osobou je subjekt oprávnený výrobcom tovaru na vykonávanie
záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Určená osoba je uvedená v záručnom liste výrobcu,
alebo ho predajca spotrebiteľovi na požiadanie poskytne.

Za zodpovednú osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“) sa pre účely tohto reklamačného
poriadku považuje subjekt, ktorý prevzal od kupujúceho tovar na opravu v záruke v dôsledku
využitia práva kupujúceho, či bude riešiť opravu vadného tovaru v záruke u predajcu, alebo
určenej osoby.

Odborným posúdením sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie vyjadrenie znalca,
alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou, alebo akreditovanou osobou, alebo
stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonanie záručných opráv.

Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a
spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o
vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho.
Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v predajniach predávajúceho ako aj na
internetovej stránke predávajúceho www.foto-darceky.sk. Kupujúci bude pred odoslaním
objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmto reklamačným poriadkom
oboznámil, prečítal ho, porozumel jeho obsahu a v celom rozsahu s nim súhlasí.

Zodpovednosť za vady – poučenie o právach

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť,
množstvo, mieru, alebo hmotnosť a musí byť bez vád a musí zodpovedať záväzným technickým
normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ak jej príčinou je použitie nevhodného alebo
nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, príp. nevhodné konštrukčné riešenie. Za vadu
nie je možné považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v
dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej
alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu z ktorého je tovar vyrobený, v
dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iným nesprávnym
zásahom, ako aj zánikom životnosti tovaru, alebo jeho častí.

Ak má tovar vady o ktorých predávajúci vie, je povinný pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne
kupujúceho upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na
ktoré kupujúceho upozornil. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za
vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými
zákonom. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu v zmysle § 620
ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre
podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429
ods. 2 Obchodného zákonníka. U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí
nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú
nijako dotknuté.

Ak ide o použitý tovar, je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale
alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred
uplynutím tejto lehoty.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu, alebo v reklame môže predávajúci
poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone (Občiansky zákonník). V
záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. V prípade, ak v ponuke tovarov
na www.foto-darceky.sk, v záručnom liste vydanom kupujúcemu, alebo v reklame je poskytnutá
záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si kupujúci uplatniť túto záruku len u výrobcu a
to len za podmienok definovaných výrobcom tovaru.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný
list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe
tovaru.

Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru a/alebo potvrdenia potrebných dokumentov
súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný
podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky,
pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru
a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak
záručná doba začína plynúť od iného dňa, ako od dňa prevzatia tovaru kupujúcim, musí sa táto
skutočnosť vyznačiť v záručnom liste.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti vady až do doby, keď kupujúci po skončení
opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru,
začne plynúť záručná doba na tento tovar znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak
dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V prípade výmeny tovaru za nový
dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Ak bola reklamácia vybavená
výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť bez toho aby sa zhoršila kvalita a úžitkové vlastnosti
tovaru, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je
povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady
požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak to
spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne
užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej
zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak
však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád
tovar riadne užívať. Nemožnosťou tovar riadne užívať sa rozumie, keď je spotrebiteľ v dôsledku
opakovane sa vyskytujúcej vady, alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas
vylúčený z používania tovaru, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také
obmedzenie. Za väčší počet vád tovaru predaného v obchode možno spravidla považovať aspoň
tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich
opravách. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny
tovaru.

Spotrebiteľ má právo na výmenu vadného tovaru len za taký tovar, ktorý je značkou, typom,
prevedením a pod. zhodný s pôvodne odovzdaným tovarom. Momentom uplatnenia niektorého z
práv zo zodpovednosti za vady je spotrebiteľ svojim prejavom vôle viazaný a nemôže
jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť. Právo zo zodpovednosti za vady nemôže u
predávajúceho uplatňovať ten, na koho bola vec zmluvne prevedená spotrebiteľom.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených právnymi
predpismi. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné
vyhlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od
počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Právo zo zodpovednosti za vady je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci
uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby. Ak je právo zo zodpovednosti
za vady uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval vady, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje,
ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre
ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitý tovar,
zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia
použitého tovaru kupujúcim.

Záručné podmienky

Kupujúci je oprávnený pri prevzatí tovaru tento prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru
a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra, záručný list, manuál, alebo iný dokument
potrebný na prevádzku zakúpeného tovaru). Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar
skontrolovať a zistené zjavné chyby týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru, alebo
jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné chyby reklamovať
ihneď. Pri doručení tovaru kuriérskou službou, alebo poštou je kupujúci v prípade poškodeného
obalu zásielky, alebo zistenia poškodenia samotného tovaru a/alebo jeho nekompletnosti pri jeho
prevzatí, povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný zápis o zistených zjavných
vadách, o nekompletnosti zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných
zjavných vadách. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť
kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia
kupujúcim od dopravcu.

Reklamácie poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné
uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia.
Neskoršie reklamácie si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady
mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim od dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie
tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený. Na základe
vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá
primeraná zľava, alebo dodaný nový tovar.

V prípade, ak tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim
na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu
najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné
podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. Práva zo
zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení,
najneskôr do uplynutia záručnej doby.

Záruka sa vzťahuje len na vady tovaru spôsobené výrobnou chybou.

Záruka sa nevzťahuje najmä na tovar a vady tovaru, ak : zjavných vád pri prevzatí resp. bez
zbytočného odkladu po prevzatí tovaru vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru. prašnosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi doporučenému prostrediu uvedenému v dokumentácii k
tovaru starostlivosti o tovar, alebo použitím nevhodného spotrebného materiálu došlo k
poškodeniu tovaru podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,
technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike došlo k
poškodeniu tovaru šou životnosťou ako je záručná doba na výrobok) zásahom do výrobku inou
ako určenou osobou vyššej moci.

Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný
tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom
a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak
predávajúci vie o vadách tovaru, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri
ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci
kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade ak kupujúcemu vznikne
právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko, čo podľa
zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj tovar prijatý ako dar.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci na internetovej stránke predávajúceho prostredníctvom reklamačného protokolu. Informácie poskytne predávajúci emailom.

V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a
v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého
miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho, alebo v mieste pre
kupujúceho bližšom, môže si kupujúci uplatniť právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v
záručnom liste.

V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí
záručnú opravu predajca. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,
predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je
možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s
dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak
spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný
o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo
určená osoba sú povinní poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho
zákonníka. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si
uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých
prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby,
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa
reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
uplynutí tejto lehoty sa spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú
vadu. Tieto lehoty nie sú záväzné voči kupujúcemu, ktorý zakúpil tovar ako podnikateľ a teda
jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia,
ktorým je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo
akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných
opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu
nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol,
osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej
osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Znova uplatnenú
reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak sa odborným posúdením vada nepotvrdí, nebude môcť
predávajúci opraviť poškodený tovar v rámci záruky a v prípade ak kupujúci po upozornení na túto
skutočnosť požiada o jeho opravu, bude povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s
vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný) Neúplný
alebo nesprávne zmenený záručný list je neplatný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o
prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich zo zárukou.

Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada
prejavuje. Zároveň uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo,
e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci
nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim a za nemožnosť doručenia
písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. Kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zo
zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie
(osobné prevzatie, kuriérskou službou).

Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, alebo servisnému stredisku, je povinný
zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu
krehkého tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare
spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá. Tovar zaslaný na dobierku
nebude prevzatý. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar
do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar, alebo jeho súčasti sú znečistené alebo
nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné prevzatie tovaru do reklamačného
procesu.

Vybavenie reklamácie

Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u
predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi a všetkými súčasťami a príslušenstvom nevyhnutnom na vykonanie záručnej opravy. Pri zaslaní vadného tovaru prostredníctvom prepravnej služby sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.
.

V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, alebo
tieto nie sú čitateľné, alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, alebo nedôjde vôbec k jeho
odovzdaniu, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých
požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a
tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

Po prevzatí reklamovaného tovaru predávajúci, alebo určená osoba vystaví kupujúcemu
potvrdenie o uplatnení reklamácie.

Zodpovedná osoba predajcu, alebo určená osoba v plnej miere
zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné
kontaktovanie spotrebiteľa s výzvou k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu
v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, telefonicky, doporučeným listom, alebo iným
spôsobom dohodnutým so spotrebiteľom napr. doručením opraveného tovaru a reklamačného
protokolu spotrebiteľovi formou doporučenej zásielky.

Zodpovedná osoba je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. Písomná forma
je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými
prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny
úkon urobila.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60-tich dní od dátumu podania
reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri
vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie. Táto čiastka je stanovená vo výške 1 EUR/deň pri
tovare do 5 kg.

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu
dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia
reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení
reklamácie.

Reklamačné konanie je ukončené vybavením reklamácie odovzdaním opraveného výrobku,
výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
zaznamenanou výzvou na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím
reklamácie. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa
zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v znení
neskorších predpisov.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 13.12.2018 a vzťahuje sa na všetky
reklamácie, ktoré boli uplatnené po jeho účinnosti.